Uw belang is onze zorg

Wij hebben jarenlange ervaring op alle onderdelen van het strafrecht. Van vermogensdelicten, levensdelicten (moord en doodslag), zedenzaken en drugszaken (overtredingen van de Opiumwet), tot witwassen en verschillende vormen van fraude.

In aanraking komen met justitie heeft vaak ingrijpende gevolgen. De beste verdediging in een zo vroeg mogelijk stadium kan daarbij het verschil maken.

Voor iedere cliënt willen wij het best haalbare resultaat bewerkstelligen. Het onderste uit de kan. Dat bereiken we door goede samenwerking met onze cliënten én met elkaar. Maar ook door eerlijk advies en een nuchtere aanpak van iedere individuele zaak. Die aanpak zorgt voor heldere afspraken en duidelijke taal. Niet pas op zitting, maar al ver daarvoor worden in een strafzaak cruciale beslissingen genomen. De strategie bepalen wij bij voorkeur zoveel mogelijk samen met de cliënt.

Expertises

Strafzaken

Wij kunnen u bijstaan in alle fasen van een strafzaak. U kunt bij ons terecht voor een eerste advies, of directe bijstand in een al lopende procedure. Bij de rechtbank, het gerechtshof of in cassatie bij de Hoge Raad. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om te voorkomen dat u wordt gedagvaard voor de strafrechter.

Bijzondere aandacht hebben wij voor het verkeersstrafrecht. Bijvoorbeeld bij vervolging na een verkeersongeval, vervolging wegens rijden onder invloed en/of invordering van het rijbewijs. Tevens kunnen wij u bijstaan in allerlei procedures die samenhangen met het strafproces. Denk daarbij aan procedures rondom in beslag genomen goederen, rechtsbijstand in bijzondere procedures zoals ontnemingsprocedures, TBS, internationaal strafrecht (overlevering en uitlevering) en penitentiair recht. Naast de verdediging in strafzaken kunnen wij u ook bijstaan in bestuurlijke procedures die nauw verbonden zijn met het strafrecht, zoals woning- en lokaalsluitingen op last van de burgemeester op grond van de Wet Damocles of bij problemen bij het verkrijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en procedures tegen het C.B.R.

Als iemand in aanraking komt met politie en justitie, is dit vaak ook voor familie en naasten een ingrijpende gebeurtenis. Het feit dat iemand plotseling wordt aangehouden of voor langere tijd gedetineerd raakt, kan grote gevolgen hebben. Het levert vaak zorgen en onzekerheid, maar ook allerlei praktische problemen op.

Een goede advocaat die professionele rechtsbijstand levert en zich tot het uiterste voor u inspant voor het beste resultaat maakt dan echt het verschil.

Neem contact op

Jeugdrecht

Mw. mr. Schyns is ook gespecialiseerd in jeugdrecht. Dat omvat zowel strafrechtelijke jeugdzaken als civiele procedures betreffende ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP).

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen in Nederland strafrechtelijk worden vervolgd. Voor jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar is het jeugdstrafrecht van toepassing. Het jeugdrecht kan echter onder omstandigheden ook worden toegepast op jongvolwassenen tot 23 jaar: het adolescentenstrafrecht.

Zowel voor de minderjarige, als voor de ouders of verzorgers is contact met justitie vaak een heftige ervaring. Vooral als de minderjarige is aangehouden door de politie of zelfs in voorlopige hechtenis verblijft. De gevolgen op zowel de korte termijn als de langere termijn kunnen groot zijn. Een strafblad kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In het jeugdrecht zijn andere regels van toepassing dan in het volwassenenstrafrecht. Ook worden er andere instanties betrokken bij de beslissingen over de afdoening van een jeugdstrafzaak. Zo wordt bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. De Raad voor de Kinderbescherming kan een onderzoek instellen en een rapport opstellen om de Officier van Justitie of de Kinderrechter te informeren over de persoonlijke omstandigheden van de minderjarige en te adviseren over de afdoening. Bij dat onderzoek worden de ouders en vaak ook de school betrokken.

Als een minderjarige of jongvolwassene in aanraking komt met justitie, is directe rechtsbijstand van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat in bijna alle gevallen noodzakelijk.

Neem contact op

Woning- en lokaalsluiting (13b Opiumwet)

In het geval dat er een vermoeden van overtreding van de Opiumwet ontstaat, krijgt u tegenwoordig niet alleen met politie en justitie te maken. Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs. De gemeente gaat in veel gevallen over tot het aankondigen van het voornemen tot sluiting van het pand, vaak nog voor de strafrechter over schuld of onschuld heeft geoordeeld.

Wij hebben diverse successen behaald in deze procedures. Neem voor advies contact met ons op.

Neem contact op

Slachtoffers

Voeging in het strafproces

Als slachtoffer of nabestaande kunt u zich voegen als benadeelde partij in het strafproces, om de materiële en immateriële schade te verhalen op de verdachte(n). Hieronder wordt ook een vergoeding van letselschade begrepen. De rechten van slachtoffers en nabestaanden zijn de laatste jaren steeds meer uitgebreid. Onder andere met betrekking tot het indienen van een vordering tot het verhalen van schade en het spreekrecht van een slachtoffer of nabestaande ter zitting, zijn de rechten en mogelijkheden flink verruimd.

Beklag niet-vervolging

Het Openbaar Ministerie kan beslissen dat een strafbaar feit niet (verder) wordt vervolgd. Indien een belanghebbende het daarmee niet eens is, kan daarover een klacht worden ingediend bij het Gerechtshof. Dit heet een artikel 12-procedure.

Een slachtoffer of nabestaande kan, terwijl men ook nog eens door een zeer emotionele periode gaat, gemakkelijk het spoor bijster raken tussen de verschillende procedures van het strafproces en de instanties die daarbij betrokken zijn. Het is daarom zeer aan te raden zo vroeg mogelijk in de procedure een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Als doorgewinterde strafrechtadvocaten kennen wij het klappen van de zweep en kunnen wij u uitstekend door dit (soms langdurig en heftig) strafproces heen leiden en u daarop voorbereiden, terwijl wij over de schouder van de Officier van Justitie meekijken.

In veel gevallen is bijstand van een advocaat in deze procedures voor u kosteloos. Indien u meer wilt weten over uw rechten als slachtoffer of de mogelijkheden van het indienen van een vordering tot schadevergoeding, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Uitgenodigd voor een politieverhoor

Een verdachte wordt niet altijd aangehouden. De politie kan een verdachte ook ‘uitnodigen voor verhoor’. Afhankelijk van de aard en de ernst van de verdenking, de bewijzen waarover de politie beschikt en uw persoonlijke omstandigheden kunt u zich voorbereiden op dit verhoor. Wanneer u een uitnodiging voor een politieverhoor hebt ontvangen, is het verstandig zo snel mogelijk advies in te winnen van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat.

U hebt het recht om u vooraf en tijdens het verhoor te laten bijstaan door een advocaat. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

Uploaden uitnodiging politie
Neem contact op

Voorlopige hechtenis

Voor cliënten die in een huis van bewaring in voorlopige hechtenis verblijven spannen wij ons maximaal in om te bewerkstelligen dat zij hun proces in vrijheid mogen afwachten. Wij bezoeken cliënten in Penitentiaire Inrichtingen in heel Nederland.

Voorlopige hechtenis wordt ook wel voorarrest genoemd en moet per fase aan verschillende criteria voldoen. Er zijn meerdere mogelijkheden om te bewerkstelligen dat een verdachte zijn of haar berechting in vrijheid kan afwachten, al dan niet onder voorwaarden.

Wij onderscheiden ons op dit gebied door doorzettingsvermogen en creatief denken. Een actieve houding van de verdediging bepaalt in veel gevallen of u in voorarrest moet blijven, of niet.

Neem contact op

Voor spoedeisende kwesties zijn wij ook buiten kantooruren bereikbaar.

info@bienschynsadvocaten.nl
(0)88-9100 333